– en idé om hyggesfritt skogsbruk i Luleå växer fram.Piellovare 2009. Carl-Gustav Lundgren, förkämpe för hyggesfritt skogsbruk, och skogsräddaren Daniel Rutschman från Jokkmokk, betraktar invid försöksytan en stubbe från forna dimensionshuggning.


Forskningsresan i naturvårdens utmarker, som hölls sommaren 2017 i Gällivare för att inventera skog i Rävdalen och andra fina områden, fick deltagarna ute till skogs en lektion om hur hyggesfritt skogsbruk kan fungera. Mikael Karlsson, en av grundarna till Silvaskog som samma år fick pris av Naturskyddsföreningen för sitt arbete för hyggesfritt skogsbruk, var den som ledde aktiviteten. Det blev en inspiration att gå vidare.

Under 2018 startade en liten arbetsgrupp inom Naturskyddsföreningen i Luleå, med syftet att skapa intresse för hyggesfritt skogsbruk. Under året har gruppen samlat intryck, information och underlag för att gå vidare mer konkret med frågan. Vi har varit i kontakt med skogsägare, sakkunniga och kommuner som på olika sätt provar hyggesfritt skogsbruk. Innebörden är, som titeln på den aktuella boken i ämnet, ”Konsten att hugga träd och ha skogen kvar”. I maj hade vi ett möte med kommunens skogsförvaltare för att få veta en del om hur kommunens skog sköts. I september hade vi turen att en tjugofem år gammal försöksyta vid Piellovare i Kåbdalis visades upp av skogsprofessorn Mats Hagner, som där jämförde modellen ”Natur-kultur” med kalhuggning. Bland femtontalet deltagare fanns Sveaskogs skogschef, representanter för Svenska kyrkans skogsförvaltning och skogsägareföreningen, förutom fyra naturskyddare varav två från vår arbetsgrupp i Luleå. Diskussionerna var mycket intressanta där man bland annat argumenterade om hyggesfritt lämpar sig bättre på näringsfattiga marker som detta område. Alla var överens om att skogsplanteringen på kalhygget inte var framgångsrikt och ekonomiskt hållbart, i det här området. Däremot var det olika uppfattningar om hur tätt träden borde stå kvar efter avverkning utan kalhuggning.

I december deltog en representant för arbetsgruppen i ett seminarium i Stockholm ”Hyggesfritt – möjligheternas skogsbruk” anordnat av organisationen Plockhugget i samarbete med Naturskyddsföreningen. Det var nära femtiotalet deltagare varav flertalet från olika skogsförvaltande kommuner i Sverige. En av dessa var Göteborgs Kommun vars skogförvaltare höll ett föredrag om hur man helt ställt om till hyggesfritt skogsbruk. Man testar olika modeller för hyggesfritt. Den förvaltade skogsarealen motsvarar ungefär den vi har i Luleå och ekonomiskt är förutsättningarna också likartade – inga avkastningskrav utan skogsförvaltningen ska bara betala sina egna kostnader. Seminariet gav många idéer och argument för hyggesfritt, både vad gället biologisk mångfald, hållbarhet och ekonomi i skogsbruket. Vi fick också flera intressanta kontakter med personer som har stora erfarenheter och kunskaper om hyggesfritt och som gärna bidrar till det seminarium kring hyggesfritt som vi hoppas kunna arrangera till hösten. Seminariet är en av flera aktiviteter som vi planerar under 2019 för att sätta hyggesfritt skogsbruk på agendan i Luleå.


Fler bilder från Piellovare.
Avverkat 1993, återbesök 2009 o 2018