Uppskattad kurs i skogsekologi och naturnära skogsbruk med Luleå som bas

Under hösten har hållits kurs om naturnära skogsbruk med Martin Jentzen. Efter en inledningsträff i Luleå, där deltagarna bekantade sig med varandra och ämnet, så har en serie webbträffar hållits. Kursen är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Luleå, Studiefrämjandet, Norrbottens Ornitologiska Förening samt Hushållningssällskapet i Norr- och Västerbotten. Fjorton deltagare, de flesta skogsägare har varit med i kursen, spridda från Boden i norr till Obbola i söder.

Helgen lördag 22 och söndag 23 oktober hölls kursens skogsdagar i Luleåtrakten med inledning i naturskogen vid Alterberget. Sebastian Kirppu, driven skogsbiolog, satte naturskogen i sitt sammanhang med några av de arter som har sin livsmiljö i skogar som utvecklats fritt, och som drabbas negativt av skogsbruket. Därefter såg vi den gamla, luckiga tallskogen på Kallaxheden, där mängder av småplantor från tallarnas fröfall växer upp och utvecklas till träd i små luckor. Alldeles intill fanns jämnårig, enformig tallskog som skötts enligt dagens norm, utan luckor och närmast tom på småplantor.

Vi fortsatte med besök i olika slags skogar hos några av kursens deltagande skogsägare. Diskussionerna handlade om hur uttag som ger avkastning kan göras ur skog på sådant vis att den fortsätter utvecklas ekonomiskt gynnsamt, med betoning på att följa skogens naturliga processer och inte lägga möda på åtgärder som inte ger ekonomiskt utbyte, t.ex. markberedning, plantering, röjning, dikesrensningar och ”förstagallringar”.  Det togs fasta på vilka träd som kan tas ut ur en ”gallringsskog” med ekonomisk vinning. Det betonades också att hålla fast vid en bestämd måldiameter. Att sänka måldiametern vid upprepade uttag kan leda till det klassiska problemet med ”sönderhuggna” skogar. Vi fick även se en strandlövskog som skyddats med biotopskydd efter förslag från Skogsstyrelsen och till skogsägarens stora förnöjsamhet.

Vi fick även se en demonstration av hur häst kan användas för att dra samman virke utan att skada marken som tunga traktorer kan göra. På Hushållningssällskapets fastighet i Norra Sunderbyn besöktes flera skogar i varierande faser, där en utmaning blev att klura ut hur ett selektivt uttag kan göras i en grov likåldrig granskog utan att skapa vindfång.

Kursen avslutades med applåder i skogen från de nöjda deltagarna.